Translate

Biblioteka - co warto wiedzieć.

Godziny pracy biblioteki w II semestrze roku szkolnego 2016/2017
Poniedziałek 8 - 15.00
Wtorek          8 - 15.00
Środa             8 - 15.30
Czwartek       8 - 15.30
Piątek             8 - 14.00


Najbliższa filia Biblioteki Raczyńskich - Filia 11
al. Marcinkowskiego 23
poniedziałek - piątek 10 - 18, w sobotę 10 - 17
tel. 61 88-58-903

Biblioteka czynna 24- godziny
na dobę: 
WOLNE LEKTURY.PL


Regulamin biblioteki szkolnej

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom i innym pracownikom szkoły.
 1. Godziny otwarcia biblioteki ustalane są corocznie w porozumieniu z Dyrekcją szkoły
  i są dostosowane do godzin pracy Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich oraz Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich. W razie zamknięcia wypożyczalni można  z jej zbiorów korzystać na miejscu w czytelni.
 2. Biblioteka szkolna udostępnia książki, czasopisma oraz zapewnia dostęp do multimedialnych źródeł informacji w pracowni komputerowej, która stanowi integralną część czytelni.
 3. Nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z dezyderatami czytelników, tworzą najkorzystniejsze warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz ułatwiają efektywne posługiwanie się technologią informacyjną. Dążą do rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania nawyku czytania, uczenia się oraz samorozwoju.
 4. Biblioteka prowadzi różnorodną działalność rozwijającą wrażliwość kulturalną
   i społeczną w oparciu o coroczny plan pracy skorelowany z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Przy realizacji tej działalności placówka współpracuje z Radą Rodziców, Radą Osiedla Święty Marcin oraz innymi bibliotekami publicznymi, w tym Publiczną Biblioteką Pedagogiczną.
 5. Korzystając z usług biblioteki należy zachować spokój i rozwagę, dbać o ład i porządek
  oraz przestrzegać instrukcji BHP przy obsłudze komputera. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 6. Każda osoba korzystająca z pracowni multimedialnej i czytelni zobowiązana jest podać
  swoje nazwisko i cel wizyty w specjalnie przeznaczonym do tego zeszycie obecności.
 7. Nauczyciele mogą wypożyczać wybrane pozycje książkowe na lekcje lub gromadzić zbiory tematyczne w klasopracowniach.
 8. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Z księgozbioru podręcznego czytelni można korzystać tylko na miejscu.
 9. Zgłoszenie zapotrzebowania na sporządzenie bibliografii tematycznej lub przygotowanie materiałów informacyjnych na lekcję powinno nastąpić przynajmniej dzień wcześniej.
 10. Uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez bibliotekę, w tym: konkursach,  kołach zainteresowań, wycieczkach, warsztatach.
 1. Uczeń ma prawo wypożyczać do domu książki i czasopisma w ilości trzech egzemplarzy,
   lub większej po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 2. Okres wypożyczenia nie powinien przekraczać jednego miesiąca, ale po uzgodnieniu
   z nauczycielem bibliotekarzem można go przedłużyć.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia uczeń może odkupić lub oddać podobną publikację po uzgodnieniu tego z bibliotekarzem.
 4. Uczeń nie może korzystać z komputerów w czytelni podczas przerw.
 5. W czasie prowadzonych zajęć w czytelni za zgromadzony w niej księgozbiór i sprzęt
  odpowiada nauczyciel przedmiotu.
 6. Beneficjentami usługi bibliotecznej mogą być także rodzice. Obowiązują ich takie same zasady korzystania z księgozbioru jak uczniów.
Regulamin pracowni multimedialnej
biblioteki szkolnej


 1. Przebywanie w pracowni multimedialnej dozwolone jest tylko  w obecności nauczyciela.
 2. Przed podjęciem pracy należy zgłosić nauczycielowi rodzaj wykonywanej pracy
  i tematykę. Należy również wpisać swoją obecność do zeszytu odwiedzin.
 3. Z Internetu można korzystać jedynie w zakresie określonym przez nauczyciela.
 4. Należy przestrzegać zasad prawidłowej eksploatacji:
a) nie pozostawiać płyty lub pendriv’a po zakończonej pracy w komputerze,
b) nie resetować samodzielnie komputera,
c) natychmiast zgłaszać nauczycielowi wszelkie usterki i nieprawidłowości.
 1.  Zabrania się korzystania z własnych nośników informacji i kopiowania programów znajdujących się w pracowni.
 2.  O wszelkich usterkach pracy sprzętu komputerowego oraz braku części wyposażenia należy natychmiast powiadomić nauczyciela.
7.       Użytkownik komputera zobowiązany jest:
a) użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i warunkami pracy,
b) przestrzegać przepisów BHP, praw autorskich i właściwego wykorzystania zasobów sieci,
c) czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora i wykonywać czynności dokładnie według poleceń i instrukcji,
d) uwagi dotyczące funkcjonowania komputera zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi,
e) po skończeniu pracy poprawnie zakończyć pracę komputera.
     8. Użytkownikowi komputera nie wolno:
a) samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego,
b) dołączać lub odłączać dodatkowych urządzeń zewnętrznych komputera bez zgody nauczyciela bibliotekarza,
c) zmieniać konfiguracji składników zestawu komputerowego i oprogramowania,
d) zmieniać ustawienia panelu sterowania i plików,
e) instalować żadnych innych programów,
f) zapisywać dokumentów na twardym dysku komputera bez zgody opiekuna pracowni.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz